Menu

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem d.d. 1 februari 2013

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Verkoper’ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acca Staal B.V. handelend onder de naam Noviostaal. Onder ‘Koper’ wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Verkoper een overeenkomst sluit.

2. Handelstermen, gebruikt in deze algemene voorwaarden, offertes, orderbevestigingen of andere documenten van Verkoper dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelsnamen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

3. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

TOEPASSELIJKHEID

Art. 2. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere uitnodiging tot het doen van een offerte, aanvragen, mededelingen en op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Verkoper en maken deel uit van alle offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen hoe ook genaamd.

2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Koper of derde wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Afwijking in een overeenkomst of anderszins van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk nadat Verkoper hiermede uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

OFFERTES/OPDRACHTAANVAARDING

Art. 3. 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten van Verkoper zijn vrijblijvend en herroepelijk, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Verkoper dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door de medewerkers of tussenpersonen van Verkoper gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen van Verkoper.

3. Bij verschil tussen de bestelling van Koper en de bevestiging van Verkoper is de bevestiging van Verkoper bindend.

4. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten.

5. Koper is aan een schriftelijke bevestiging van Verkoper gebonden, indien door haar niet binnen 3 dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is ontkend.

6. Indien Koper de aan Verkoper gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is Koper aan Verkoper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van 25 % van de koopprijs, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van de door Verkoper geleden schade.

7.  Voor fouten in afbeeldingen, en in aanduidingen van prijs, maten, gewichten, kwaliteiten in prijscouranten en andere publicaties (uitingen) van welke aard dan ook is Verkoper niet aansprakelijk.

LEVERING

Art. 4. 1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat Verkoper bij overschrijding in gebreke dient te worden gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn zal Koper nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie. Koper is gehouden bij overschrijding van de opgegeven levertijd de zaken in ontvangst te nemen en de koopprijs te voldoen.

2. Verkoper is gerechtigd een order in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten uit te voeren, waarbij Verkoper gerechtigd is elke deellevering afzonderlijk aan Koper te factureren en daarvan betaling te ontvangen.

3. Indien de bestelde zaken niet binnen de overeengekomen levertijd of termijn zijn afgenomen, worden deze zaken door Verkoper in rekening gebracht en is de overeengekomen prijs verschuldigd. De door Verkoper te maken kosten van opslag komen voor rekening van Koper.

4. Transport van de door Koper gekochte zaken is voor rekening en risico van Koper. Koper dient zorg te dragen voor een adequate verzekering van de te vervoeren zaken. Opslag van de door Koper af te halen zaken geschiedt eveneens voor diens rekening en risico.

5. Een vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document dat bij de aflevering wordt verstrekt, wordt geacht de kwantiteit en kwaliteit van het geleverde volledig en juist weer te geven.

PRIJZEN

Art. 5. 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden de prijzen van Verkoper af magazijn (ex works), exclusief B.T.W., verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.

2. Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren, waaronder tevens wordt verstaan de waardevermindering van de valuta, een verhoging of verlaging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

BETALING

Art. 6. 1. Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur c.q. vordering steeds 30 dagen na factuurdatum of de anderszins gestelde termijn. Koper wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

2. Indien Koper niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, heeft Verkoper het recht vanaf de vervaldag een rente ter hoogte van 2 % per maand in rekening te brengen, onverminderd de aan Verkoper verder toekomende rechten.

3. Iedere verplichting van Koper is terstond aan Verkoper opeisbaar ingeval Koper surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

4. Door Verkoper ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien Koper anders aangeeft.

5. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door Verkoper worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van Koper te bewerkstelligen, zijn ten laste van Koper. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd het recht van Verkoper op nakoming en verdere vergoeding van de schade.

6. Alle betalingen dienen te geschieden op een door Verkoper aan te geven wijze zonder enige korting of verrekening.

ZEKERHEID EN ONTBINDING

Art. 7. 1. Verkoper is te allen tijde gerechtigd voorschotten op de koopsom, dan wel zekerheid te verlangen van Koper voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. Koper is gehouden hieraan te voldoen binnen vijf dagen na een daartoe strekkend verzoek. In afwachting van de verzochte zekerheid is Verkoper gerechtigd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2. Verkoper is gerechtigd gedurende de loop van de transactie bij niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, van Koper of een gegronde vrees daarvoor, zoals in geval Koper surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd, de nakoming van de verplichtingen van Verkoper op te schorten, de transactie dienaangaande door een enkele verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Verkoper op verdere vergoeding van de schade, of zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en ineens opeisbaar en is Verkoper gerechtigd naast opschorting van de verplichtingen van Verkoper ook voor de verdere nakoming deugdelijke zekerheid te verlangen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD/VOORBEHOUDEN PANDRECHT

Art. 8. 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Verkoper tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Verkoper verkrijgt bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door Verkoper geleverde goederen. Vóór de betaling is Koper derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.

2. Op alle door Verkoper geleverde goederen behoudt Verkoper haar nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.

3. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is Koper verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is Koper verplicht op eerste verzoek van Verkoper ten behoeve van Verkoper alle aanspraken van Koper op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan Verkoper te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

4. Koper verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan Verkoper ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door Verkoper aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Art. 9. Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom van Verkoper en slechts ter beschikking van Verkoper. Koper is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Art. 10. 1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij Verkoper worden ingediend binnen acht werkdagen na leveringdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Verkoper te houden en Verkoper in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van Koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient Koper binnen acht dagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te worden gemaakt. De al dan niet gebrekkige zaken laten de verkoop c.q. afname van de niet gebrekkige zaken onverlet. Koper is gehouden de niet gebrekkige zaken direct af te nemen.

2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en zijn geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.

3.  De aansprakelijkheid van Verkoper in geval van een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herlevering (van de gebrekkige zaken), vergoeding van het bedrag dat betrekking heeft op de geleverde gebrekkige zaken, dan wel vergoeding op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van de Verkoper. Behoudens de eerste volzin is resp. zijn Verkoper, noch medewerker(s) van Verkoper, noch door Verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade van Koper of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting. Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie zelfs indien Verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen, tenzij Koper opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper bewijst, in welk geval de Verkoper echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van Koper.

4. In geen geval is sprake van een tekortkoming van Verkoper, indien:

  1. en zolang Koper jegens Verkoper in verzuim is;
  2. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
  3. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.

5. De door Verkoper geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met in achtneming van het bepaalde in lid 2 garandeert Verkoper echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

6. Indien deze overeenkomst zaken betreft die Verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, is de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van Verkoper of door Verkoper ingeschakelde derde(n) jegens Verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is en slechts voor zover de mogelijke schade door deze derde partijen ook aan Verkoper vergoed is/wordt.

7. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid, tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart Koper Verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door Verkoper verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper.

OVERMACHT

Art. 11. 1. In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, is Verkoper ontslagen van haar contractsverplichtingen jegens Koper. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg te staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege, waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van de leverancier van Verkoper, althans niet-nakoming onder de overeengekomen condities, watersnood, bedrijfsstoring zowel in de onderneming van Verkoper als in ondernemingen waarvan Verkoper materialen betrekt of waar Verkoper materialen laat bewerken, omstandigheden die het transport van de grondstoffen en/of materialen vertragen, dan wel onmogelijk maken of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer van de grondstoffen en/of materialen.

2. In het geval de overmacht aan de zijde van Verkoper langer dan 6 maanden voortduurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen en zonder dat een van partijen recht heeft op vergoeding van de schade.

TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLENBESLECHTING

Art. 12. 1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten met Verkoper gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Voor zover niet uit een bepaling van dwingend recht anders voortvloeit, zullen alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Verkoper te Nijmegen.

OVERIGE VOORWAARDEN

Art. 13Indien enig in deze algemene voorwaarden genoemd beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

StaalJournaal

Wanneer u zich abonneert op ons Staaljournaal, ontvangt u exclusieve inhoud rechtstreeks in uw inbox.